Pågående framtagning av underlag för ansökan om Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har till största delen finansierats av följande myndigheter:

Nu skall vi bygga kanal med sluss mellan sjöarna Bolmen och Unnen, i byn Önne.

Välkommen till Föreningen Önne Sluss

Välkommen att vara med och forma en av regionens mest spännande framtidssatsningar – Önneslussen

Byn Önnekvarn ligger mycket idylliskt mellan sjöarna Unnen och Bolmen. Vattnet från Unnen till Bolmen leds genom Önne å, som flyter rakt igenom byn. Eftersom sjön Unnens yta ligger c:a 3,5 meter högre än Bolmens yta, har vattnet i ån under årens lopp kunnat användas för att driva vattenhjul som i sin tur har drivit såväl kvarn som sågverk. 1938 byggdes Önne kraftverk och kanal för att producera elektrisk ström till fastigheterna i området.

Nyheter

Historia

Att bygga en sluss för att möjliggöra att båtar skulle kunna färdas mellan sjöarna Unnen och Bolmen har diskuterats vid olika tillfällen under årens lopp. Någon har funnit dokument som visar att det fanns planer på ett slussbygge redan 1885 första gången och ser man på de slussanläggningar som finns i landet, var det vid denna tidpunkt de flesta uppfördes. Ån som flyter mellan sjöarna, har varit reglerad på olika sätt de senaste 200 åren.

Vad innebär projektet?

Mitt i byn Önnekvarn, där avståndet mellan sjöarna Unnen och Bolmen är kortast och där länsgränsen mellan Halland och Kronoberg går, kommer en 600 meter lång kanal att grävas. I kanalen kommer en sluss att byggas, som gör det möjligt att med båt färdas mellan sjöarna.

Människorna runt Bolmen får på så sätt möjlighet att sjövägen ta sig till Unnaryd och utnyttja den service som finns där i form av banker, affärer, restauranger e.t.c. Unnaryd blir på så sätt Bolmens första och tillsvidare enda “hamnstad”. Man kommer också att kunna besöka natursköna områden vid Unnen, som t.ex. Nässja, Sjö och Vallsnäs.På samma sätt, kan man från Unnen slussa sig ner de 3,5 meter som skiljer sjöarnas yta, för att uppleva Bolmen med sin vackra natur, sina reservat och sina 365 öar.

Det blir en fantastisk marknadsföring av området och många möjligheter för nya arbetstillfällen kommer att skapas, både på lång och kort sikt. En stor turistattraktion kommer att komplettera det utbud som redan finns, t.ex. Tiraholms Fisk, Restaurang Hägern, Sagobygden m.fl.

Vad har hänt såhär långt?

Det var företagareföreningen i Unnaryd som initierade projektet. En intresseförening har sedan bildats. Den heter föreningen Önne sluss. En projektgrupp har tillsats som arbetar för att förverkliga idéerna. Landsbygdutvecklingsbidrag har erållits från Hallands Länsstyrelse för att genomföra den pågående förstudien. En mängd kontakter har tagits med bl.a. markägare, närboende, sommarboende, båtklubbar, högskolor, vägverket e.t.c.

Alla har varit positiva och uttalat stor entusiasm inför tanken på att förverkliga idéerna. Just nu förs diskussioner med företag som har inresse av och kunskap om tekniken runt geologiska mätningar, samt den miljökonsekvensutredning som måste genomföras. Diskussioner har även förts med företag som kan genomföra den tekniska förstudien i projektet.

Vi planerar för en segelfri höjd på 3 meter under den nya bron. Kanalens djup kommer att bli 1,5 meter och en slusskammare på c:a 5 meters bredd och 20 meters längd skall placeras väster om vägundergång. Tanken är också att man skall kunna promenera längs med kanalen och att fikaplatser, grillplatser och toaletter skall uppföras i anslutning till kanalen. Båtfolket måste också ges möjlighet att lägga till, för att under en stund kunna ströva genom området.

Huvudsponsor

Huvudsponsor

Södra Hestra Sparbank

Vi vill att området runt Unnen och Bolmen skall växa och utvecklas vidare. Vi tror att turism och upplevelsenäringen är en viktig del för att öka attraktiviteten i en bygd. Attraktivitet i en bygd utgör en av grundstenarna till befolkningsutveckling och näringslivsutveckling som vi ser det. Vi vill som bygdens bank, vara en positiv kraft och bidra till möjlig och ökad utveckling och tillväxt i vår bygd. Därför sponsrar vi Projekt Önne sluss. Besök gärna vår hemsida.

Huvudsponsor

Huvudsponsor

SEB

TA EN TITT I VÅRT

GALLERI

Viltbuffé på Vildmarksgymnasiet i Unnaryd

Viltbuffé på Vildmarksgymnasiet i Unnaryd

Viltbuffe i Unnaryd

Viltbuffe i Unnaryd

Vid kanalsträckningen

Vid kanalsträckningen

Utflykt till Åby sluss

Utflykt till Åby sluss

Utflykt till Åby sluss

Utflykt till Åby sluss

Tre promenenta gäster

Tre promenenta gäster

Tommy informerar om Vildmarksgymnasiet

Tommy informerar om Vildmarksgymnasiet

Studieresa till Kinda kanal

Studieresa till Kinda kanal

TRÄFFA OSS

Styrelsen och funktionärer

Här är en bild från senaste årsmötet på styrelse och medlemmar.

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till

cec@lby.se

Eller kontakta

Claes-Eric Claeson
Löckna Löjudden 1
341 72 Lidhult
070 661 5070